ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ paidemata.gr

Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο Website, υπόκεινται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Η  πρόσβαση,η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαµβάνονται στο paidemata.gr αποτελεί αποδοχή εκ µέρους του χρήστη των Όρων και των Προϋποθέσεων.

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Το paidemata.gr µπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Από τη στιγµή που οι αλλαγές δηµοσιεύονται µέσω της online αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόµατα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς από τη στιγµή που θα συνδεθείτε στο paidemata.gr µετά από την online ενηµέρωση του.

Το paidemata.gr προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την τοποθεσία των Όρων  και  Προϋποθέσεων  προκειµένου  να  είστε  ενηµερωµένοι  για  τυχόν τροποποιήσεις και/ ή αναβαθµίσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν  δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου. Αν πράξει αντιθέτως, αποδέχεται την επέλευση κάθε έννομης συνέπειας.

Ειδικά για τη δυνατότητα αναδημοσίευσης μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους και προϋποθέσεις αναδημοσίευσης περιεχομένου, όπως αυτοί έχουν οριστεί από τους συντελεστές του paidemata.gr.

Κάθε ολική ή µερική εξαγωγή,  επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή µέρους του Περιεχοµένου  για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (µεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριµένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εµπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη ρητή εξουσιοδότηση από το paidemata.gr. Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή µέρους των δεδοµένων τα οποία περιέχονται στο Website απαγορεύεται, ακόµα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαµβανόµενη και συστηµατική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά µη ουσιαστικο  µέρους του περιεχοµένου του Website απαγορεύεται, ακόµη και για ιδιωτική  χρήση, όταν παρόµοιες  ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του Website. Είστε  εξ  ολοκλήρου  υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε  όσον  αφορά  στο Περιεχόµενο που εµφανίζεται στο Website,συµπεριλαµβανοµένων και των τρίτων µερών.

Καµία  αναφορά  στο Website δεν  δύναται  να  ερµηνευθεί  ως  παραχώρηση δικαιωµάτων σε εσάς όσον αφορά στο περιεχόμενό του.

Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες του paidemata.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του paidemata.gr και η αντιγραφή ή αναδημοσίευση τους που δεν ακολουθεί τους όρους χρήσης, θα παραπέμπεται απευθείας στο νόμο. Κανένα περιεχόμενό του paidemata.gr δεν επιτρέπεται να παραποιείται.
Δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή φωτογραφίας ή κειμένου του paidemata.gr.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση των κειμένων του paidemata.gr χωρίς άδεια από τους διαχειριστές και τους αρθρογράφους.
Δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική αντιγραφή των κειμένων και φωτογραφιών του paidemata.gr
Δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή και η αλλαγή των κειμένων του paidemata.gr.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ SITE

 Tο paidemata.gr διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί, να αναστέλλει και/ ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγµή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή µέρος  του Website, να αναβαθµίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στο Website, ή να προβαίνει  σε  βελτίωση  του,  χωρίς  προηγούµενη  ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, το paidemata.gr δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Website ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειµένου να εµποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραµµάτων, το paidemata.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή των τεχνικών εκείνων µέσων που είναι συµβατά µε τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδοµένης της δοµής του ∆ιαδικτύου και της ταχύτητας µε την οποία εξελίσσεται, το paidemata.gr δεν είναι σε θέση να παρέχει  εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραµµάτων. Εποµένως, προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδοµένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο ∆ιαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα µέτρα καταπολέµησης των ιών (antivirus προγράµµατα).

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες ρυθµιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ρητά ότι: Το παρόν Website προσφέρεται σε εσάς«ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιµο ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε µορφής από την πλευρά του paidemata.gr, καθώς επίσης και ότι αναλαµβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του Website. Tο paidemata.gr δεν παρέχει καµία υπόσχεση ή εγγύηση ότι το Website θα αποδώσει µε  τον  προσδοκώµενο  τρόπο,  χωρίς  διακοπές  και  σφάλµατα,  ούτε  ότι  αυτές  οι διακοπές και τα σφάλµατα θα επιδιορθώνονται και/ ή ούτε ότι το εν λόγω Website δεν θα περιλαµβάνει ιούς. Tο paidemata.gr δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συµβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο Website µε σκόπιµη χρήση του. Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε µε οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Tο paidemata.gr δεν θα θεωρείται υπεύθυνο για τυχόν ζηµιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας. Στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νοµικές ή ρυθµιστικές διατάξεις, το paidemata.gr αποποιείται κάθε ευθύνη για άµεσες ή έµµεσες ζηµίες, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται  συγκεκριµένα: απώλεια  κέρδους, πελατών, δεδοµένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του Website (ή λόγω της αδυναµίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συµπεριφοράς ενός τρίτου µέρους στο Website, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόµενο που σχετίζεται άµεσα µε τοWebsite. Επιπλέον, το paidemata.gr δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση µέσω του ∆ιαδικτύου.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ

Κάθε δηµιουργία  συνδέσµου– συνδέσµων στο Website και κάθε δηµιουργία πλαισίων σε αυτό υπόκειται στην προηγούµενη  εξουσιοδότηση του paidemata.gr, στην διακριτική ευχέρεια της οποίας έγκειται και ή ανά πάσα στιγµή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Το paidemata.gr θα διατηρεί το δικαίωµα να απαιτεί τη διαγραφή κάθε συνδέσµου ή πλαισίου του Website για το οποίο δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ή δεν µπορεί να εξακολουθεί να την παρέχει. Το Website ενδέχεται να περιλαµβάνει συνδέσµους για άλλα websites. Το paidemata.gr δεν αναλαµβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόµενο των sites στα οποία ενδέχεται να έχετε πρόσβαση µέσω των συνδέσµων που προσφέρονται από το Website. Η παρουσία ενεργών συνδέσµων στο Website δεν σηµαίνει µε κανέναν τρόπο ότι το paidemata.gr  ελέγχει  ή  εγκρίνει  το  περιεχόµενο  των sites εκείνων  προς  τα  οποία  έχουν δηµιουργηθεί σύνδεσµοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δηµιουργηθεί σύνδεσµοι που οδηγούν στο Website του paidemata.gr.